НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ

КНИЖКОВО-БРОШУРНОЇ ФОРМИ

ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

d0b2d0b8d0b4d0b0d0bdd0bdd18f-d0b2d196d0b4d0b4d196d0bbd0b5d0bdd0bdd18f

(1996 – 2009 рр.)

І.    З а г а л ь н е    р е л і г і є з н а в с т в о

 1. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996.
 2. Академічне релігієзнавство. За ред. А.Колодного. – К., 2000.
 3. Академічне релігієзнавство (мультимедійне видання).За ред. А.Колодного. –Львів, 2007.
 4. Релігієзнавчий словник. За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. –  К., 1996.
 5. Феномен релігії. Збірник. За ред. А.Колодного. – К., 1996.
 6. Колодний А. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. – К., 1999.
 7. Бодак  В. Релігійна обрядовість: соціальні функції. – К., 1999.
 8. Єленський В. Є. та ін. Релігія. Церква. Молодь. – К., 1996.
 9. Віра і розум – двоє крил людського духу. Наук. збірник. За ред. А.Колодного. – К., 2001.

10.  Єленський В. Релігія після комунізму. – К., 2002.

11.  Релігієзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-методологічні та методичні основи викладання // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002 р.

12.  Яроцький П. Релігієзнавство. – К., 2004.

13.  Колодний А. та ін. Релігієзнавство. – К., 2004.

14.  Колодний А. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. –Дрогобич, 2006.

15.  Релігія, Церква і наукове вивчення релігії: Польща і Україна. Наук. збірник. – Краків, 2004 (англ. мовою).

16.  Бодак В.А. Релігія і культура: взаємозв’язок і взаємовплив.- Київ-Дрогобич, 2005.

17.  Академічне релігієзнавство України. Колект. монографія. Спецвипуск „Українського релігієзнаваства”. За ред. А.Колодного. –К.,2006.

18.  Мірча Еліаде як класик  світового релігієзнавства. Наук. збірник. За ред. Л.Филипович та ін.. – К., 2007.

19.  Горкуша О. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс., 2007.

20.  Арістова А. Релігійні конфлікти: природа, вияви, шляхи врегулювання.-К., 2007.

21.  Арістова А.В. Релігієзнавство. – К., 2008.

22.  Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К.-Хм., 2004.

23.  Дисциплінарне релігієзнавство. Колект. монографія. – К., 2009.

24.  Конфесіологія релігії. Колективна монографія. За ред.. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2009.

25.  Недзельська Н.І. Жінка і релігія. Монографія. – К., 2009.

ІІ.  Е т н о л о г і я    р е л і г і ї

 1. Етнос і релігія. Збірник. За ред. А.Колодного. – К., 1998.
 2. Християнство і національна ідея. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Т., 1999.
 3. Филипович Л. О. Етнологія релігії.  – К., 2000.
 4. Богачевськая И. Язык религии в контексте национального самосознания. – К., 1999.
 5. Саган О. Національні прояви православ’я: український аспект. – К., 2001.
 6. Релігія і нація в суспільному житті України і світу. Колект. монографія. За ред. Л.Филипович. – К., 2006.

ІІІ.   Х р и с т и я н с т в о

 1. Християнство: контекст світової історії та культури. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 2000.
 2. Християнство в контексті історії і культури України. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, П.Яроцького, О.Сагана. – К., 1997.
  1. Християнство і культура. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. –   К.-Тернопіль, 1998.
  2. Християнство і духовність. Наук. збірник . За ред. А.Колодного. – К., 1998.
  3. Християнство і особа. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2000.
  4. Християнство і проблеми сучасності. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 2000.
  5. Християнство і мораль. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2001.
  6. Павленко П.    Платон і християнство. – Біла Церква, 2001.
  7. Павленко П.    Ісус Христос – постать історії. – Біла Церква, 2002.
  8. Саган О. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К., 2004.
  9. Християнство доби постмодерну. Наук. збірник. За ред. А.Колодного. – К., 2005.
  10. Християнське милосердя і світська емпатія: деонтологічний аспект. Наук. збірник. За ред. А.Гудими і А.Колодного.– Київ-Тернопіль, 2005.
  11. Шугаєва Л. Православне сектантство в Україні: особливості трансформацій. –К., 2007.
  12. Докаш В.І. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації. – К.- Чернівці, 2007.
  13. Желовага А.С.Антропологічна природа християнства. – К., 2008.
  14. Кисельов О. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. –К., 2009.

ІV.   Р е л і г і я    н а     т е р е н а х    У к р а ї н и

 1. Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. – Львів, 1996.
 1. Боги Тавриды. История религии народов Крыма. Сборник. Под ред. А.Глушака и А.Колодного. – К.-С., 1997.
 2. Лобовик Б. Вірування давніх українців та їх пращурів. – К., 1996.
 3. Українська Церква між Сходом і Заходом. Наук. збірник. За ред. П.Яроцького. – К., 1999.
 4. Колодний А., Бодак В. Український Східний обряд. –  К., 1997.
 5. Історія релігії в Україні. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 1999.
 6. Історія православної церкви в Україні. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 1997.
 7. Надтока Г. Православна Церква в Україні 1900-1917 рр. – К., 1998.
 8. „Берестя – 1596” в контексті історії українства. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 1996.
 9. Переяслав – 1654 в історії Української Церкви. Наук. збірник. За ред.А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 2003.
 10. Актуальні питання соціально-значущої діяльності Церков і релігійних організацій в Україні. Збірник. За ред. В.Бондаренка і А.Колодного. – К., 2004.
 11. Недавня О. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. – К., 2000.
 12. Филипович Л. Нові релігійні течії та організації в Україні. – К., 1997.
 13. Колодний А. Релігія і Церква в демократичній Україні (англ. мовою). – К., 2000.
 14. Єленський В. та ін. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи вирішення. – К., 1996.
 15. Феномен Петра Могили. Колект. монографія. За ред. В.Климова. – К., 1996.
 16. Петро Могила і сучасність. Збірка. За ред. В.Климова і  А.Колодного. – К., 1996.
 17. Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч. Наук. збірка. За ред. А.Колодного і В.Климова. – К., 1997.
 18. Климов В. Святитель Димитрій (Данило Туптало) – Львів, 1996.
 19. Огієнківські читання. Наук. збірник. – К., 1997.
 20. Арсен Річинський – ідеолог Українського Православ’я. Наук. збірник. – К.- Тернопіль, 1998.
 21. Филипович Л., Дудар Н. Нові релігійні течії України: огляд, документи, переклади. – К., 2001.
 22. Нові релігійні рухи в Європі і в Україні. Збірник. За ред. І.Бондарчука і А.Колодного. – К., 2006.
 23. Нові релігії в сучасній Україні. Наук. збірник. – К ., 2000.
 24. Історія релігії в Україні. Збірка. – К.-Львів, 1994.
 25. Історія релігії в Україні. Збірка. – К.-Л., 1995.
 26. Історія релігії в Україні. Збірка. – К.-Л., 1996.
 27. Історія релігії в Україні. Збірка. В 5-ти вип.. – К.-Л., 1997.
 28. Історія релігії в Україні. Збірка. В 2-х кн.. – К.-Л., 1998.
 29. Історія релігії в Україні. Збірка. В 2-х кн.. –К.-Л., 1999.
 30. Історія релігії в Україні. Збірка. В 2-х кн. – Львів, 2000.
 31. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. – Львів, 2001.
 32. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. – Львів, 2002.
 33. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. – Львів, 2003.
 34. Історія релігії в Україні. В 3-х кн. – Львів, 2004.
 35. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. – Львів, 2005.
 36. Історія релігій в Україні. В 2-х кн. –Львів, 2006.
 37. Історія релігій в Україні. В 2-х кн. – Львів, 2007.
 38. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. – Львів, 2008.
 39. Історія релігії в Україну. В 2-х кн.. – Львів, 2009.
 40. Колодний А., Филипович Л., Біддулф Г. Релігія і Церква в сучасній Україні. – К., 2001 (англ. мовою).
 41. Київська традиція і Східний обряд в Українському християнстві. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2004.
 42. Марголіна І. Кирилівська Церква. – К., 2001.
 43. Духовність – народові (до 110-річчя А.Річинського). Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К., 2002.
 44. Стоколос Н. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні. – К., 2003.
 45. Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. Монографія. – Львів, 2005.
 46. Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України  ХХІ століття. – К.,  2005.
 47. Буття ісламу в Україні і світі: історія і сьогодення. Спецвидрук «Українського релігієзнавства». За ред. А.Колодного і О.Сагана. Вип. 31-32. – К., 2004.
 48. Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення. Наук. збірник. За ред. А.Гудими і А.Колодного. – К.–Тернопіль, 2006.
 49. Кондратик Л., Кондратик О. „Українське християнство” Михайла Грушевського. Монографія. – Луцьк, 2006.
 50. Кияк Святослав. Ідентичність Українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи. – Івано-Франківськ, 2006. – 632  стор.
 51. Арсен Річинський – видатний український громадський діяч і науковець-релігієзнавець. Науковий збірник. Спецвипуск „Українського релігієзнавства”. За ред. А.Колодного, А.Гудими і П.Мазура. Вип. 41.- К.-Кременець,2006.
 52. Конфесійне багатоманіття України в контексті її духовного і національного відродження. Наук. збірник. За ред.. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 2007.
 53. Релігія і Церква в сучасних  українських реаліях. Наук. збірник. За ред.А.Колодного і І.Попова. -К., 2007.
 54. Україна релігійна. Книга перша: Стан релігійного життя в Україні (за ред.А.Колодного).- К.2008.
 55. Україна релігійна. Книга друга: Прогнози релігійного життя України. – К., 2008.
 56. Колодний А.М. Релігійне сьогодення України. – К., 2008.
 57. Колодний А.М. Релігійне сьогодення України. – К., 2009.
 58. Климов В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній  історії. – К., 2008.
 59. Шевченко В. Україна духовна: події, постаті,  явища. – К., 2008.
 60. Литвинов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності (ХVІ-ХVІІ ст.ст.). Історико-філософський нарис. – К., 2008.
 61. Стоцький Я.В.  Держава і релігія в Західних областях України 1944-1964 років. –К., 2008.
 62. Сітарчук Р. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії. – Полтава, 2008.
 63. Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм (генетико-типологічна спорідненість і національно-ідентифікаційні виміри). – К., 2008.
 64. Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. –Чернівці, 2008.
 65. Арсен Річинський і проблеми Помісної Української Церкви. – Тернопіль, 2008.
 66. Україна і Ватикан: українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. -К.-Івано-Франківськ, 2008.
 67. Україна і Ватикан у розвитку освіти і духовності. – Одеса, 2008.
 68. Релігія у контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія. За ред. Л.Филипович.–К., 2009.
 69. Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність. – Науковий збірник. За ред.. П.Яроцького і Л.Филипович. – К., 2009.
 70. Історія релігії в Україні. Науковий збірник. У 2-х книгах. – Львів, 2009.
 71. Колодний А.М. Релігійне сьогодення України. Збірник статей. – К., 2009.
 72. Павленко П.Ю. Етнічне  та універсальне в ранньому християнстві: засади, особливості, тенденції. Монографія. – К., 2009.
 73. Бистрицька Е.В. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією і СРСР (1878-1964рр.). Монографія. – К-Т., 2009.
 74. Шеретюк Р., Стоколос Н. Трансформація релігійно-церковного життя в Галицько-Волинській Русі другої половини ХІІІ – першої половини ХV століття: геополітичний аспект. – К.-Р., 2009.
 75. Сітарчук Р. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії.  Монографія. – К.- Полтава, 2009.

V.     Д е с я т и т о м н и к    “І с т о р і я    р е л і г і ї   в  У к р а ї н і”

 1. Том. І. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. За ред. Б.Лобовика. – К., 1996 (Передрук тому в Канаді в 1998 р.).
 2. Том. І. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. За ред. Б.Лобовика. (Передрук тому в Канаді в 1998 р.).
 3. Том ІІ. Українське Православ’я. За ред. П.Яроцького. – К., 1997.
 4. Том ІІІ. Православ’я в Україні. За ред. А.Колодного і В.Климова. – К., 1999.
 5. Том VІ. Католицизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2001.
 6. Том V. Протестантизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2002.
 7. Том VІ. Пізній протестантизм  України. За ред. П.Яроцького. – К., 2007.
 8. Том УІ. Пізній протестантизм України. Друге доопрац. вид. За ред. П.Яроцького. – К.- Дрогобич. 2008.
 9. Том VІІ. Релігійні меншини України. За ред. А.Колодного. – К. (буде в 2009 р.).
 10. Том VІІІ. Нові релігії України. За ред. А.Колодного. – К. ( буде в 2009р.) .
 1. Том ІХ. Релігія в українській діаспорі. За ред. А.Колодного. – К. (буде в 2010р..).
 2. Том Х. Релігія і Церква років незалежності України. За ред. А.Колодного. – К., 2003.

VІ.    Б і б л і о т е ч к а    “К о н ф е с і ї    У к р а ї н и”

 1. Колодний А. Рідна Українська Національна Віра.- К., 2002.
 2. Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. – К., 2001.
 3. Гаюк І.  Вірменська Церква в Україні. – Л., 2002.
 4. Луцишина О. Уявлення про людину в Рігведі. – К., 2005.
 5. Єленський В., Саган О. Саєнтологія в Україні. – К., 2004.

VІІ.    У к р а ї н с ь к а    р е л і г і є з н а в ч а  д у м к а

(упорядкування і наукове редагування Відділення)

 1. Олексюк В. Християнські основи української філософії. За ред. А.Колодного. – К., 1996.
 2. Музичка І. Християнство в житті особи і народу. За ред. А.Колодного. – К., 1999.
 3. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості (за ред. А.Колодного і О.Сагана). – Тернопіль, 2000; Тернопіль, 2002.
 4. Шевців І. Християнська Україна. За ред. А.Колодного. – К., 2003.
 5. Ярмусь Ст. Досвід віри українця. За ред. А.Колодного. – К., 2002.
 6. Ярмусь Ст. Досвід віри українця. 2-ге доопрац.вид. –К., 2008.

VІІІ.   С в о б о д а    б у т т я    р е л і г і ї

 1. Про свободу совісті, релігії і переконань. Збірник документів. За ред. М.Бабія. – К., 1996.
 1. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. Сборник документов. Под ред. М.Бабия. – К., 1994.
 2. Свобода совісті і віросповідань. Збірник міжнародних, європейських та українських правових документів. За ред. М.Бабія. – К., 2006.
 3. „Плід правди сіється творцями миру”. Збірник. – К., 1998.
 4. Влада і Церква в Україні. – Полтава, 2000.
 5. Релігійна свобода: моделі державно-церковних відносин. Вип. І. За ред. В.Єленського. – К., 1997.
 6. Релігійна свобода: контекст державно-церковних відносин. Вип. ІІ. За ред. А.Колодного. – К.,1998.
 7. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Вип. ІІІ. За ред. А.Колодного. – К., 1999.
 8. Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив у сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). Вип. ІV. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2000.
 9. Релігійна свобода: мас-медіа, школа і Церква як суспільні фактори утвердження. Вип. V. За ред. А.Колодного. – К., 2001.
 10. Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність. Вип.VІ.  За ред. А.Колодного. – К. 2002.
 11. Релігійна свобода: уроки минулого і проблеми сьогодення. Вип. VІІ. За ред. А.Колодного. – К., 2003.
 12. Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Вип. VІІІ. За ред. А.Колодного і М.Бабія. – К., 2004.
 13. Релігійна свобода: міжконфесійні відносини в умовах суспільно-політичних трансформацій. Вип. ІХ. За ред. А. Колодного. – К., 2005.
 14. Релігійна свобода: взаємини держави та релігійних організацій – правові й політичні аспекти. Вип. Х. За ред. А.Колодного, М.Бабія і Л.Филипович. – К., 2006.
 15. Релігійна свобода: законодавство України про свободу совісті – європейські стандарти та українські реалії. Вип. ХІ. За ред.. А.Колодного і М.Бабія. –К., 2007.
 16. Релігійна свобода: міжконфесійний діалог як складова становлення громадянського суспільства. Вип. ХІІ. За ред. А.Колодного, М.Бабія і Л.Филипович. – К., 2008.
 17. Релігійна свобода: теоретичні і практичні виміри оптимізації міжконфесійних відносин. Спецвипуск. За ред. А.Колодного. – К., 2008.
 18. Релігійна свобода: релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, правові та конфесійні аспекти. Вип. ХІІІ. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2008.
 19. Релігійна свобода: державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. Вип. ХІV. За ред.. А.Колодного і О.Сагана.- К., 2009.
 20. Толерантність міжконфесійних відносин. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і В.Калюжного. – Запоріжжя, 2008.
 21. Релігійний досвід і толерантність. Матеріали конференції. – Дніпропетровськ, 2008.
 22. Релігія і Церква в суспільних реаліях України. Спецвипуск «Релігійної панорами». За редакції і авторства А.Колодного. – К., 2006.
 23. Толерантність: теорія і практика. Збірник статей і документів. За ред. М.Бабія. – К., 2004.
 24. Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. Наук.збірник. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2004.
 25. Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Наук. збірник. За ред. А.Колодного та В. Олуйка. – Хмельницький, 2003.
 26. Правові основи свободи совісті, релігії та релігійних організацій. Збірник документів. За ред. М.Бабія. – К., 2002.
 27. Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, П.Яроцького і О.Сагана. – К., 2001.
 28. Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. За ред. В.Бондаренка і А.Колодного. – К., 2001.
 29. Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. Науковий збірник. За ред. В.Олуйка та А.Колодного. – Хмельницький, 2002.
 30. Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду. Наук. збірник. –К., 2004.
 31. Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні. – К., 2005.
 32. Мораль. Релігія, Освіта. Науковий збірник. За ред. А. Колодного. – К., 2005.
 33. Церква і політика: від президентських виборів 2004 до парламентських 2006 року. За ред. А.Колодного, М. Бабія та Л.Филипович. – К., 2005.
 34. Релігія і соціальні зміни в сучасному світі. Збірник. – Чернівці, 2005.
 35. Релігія і суспільство: нові преференції. Збірник. – Чернівці, 2006.
 36. Релігія і Церква в контексті реалій сьогодення. Збірник. – К., 1995.
 37. Іслам і Євроінтенрація. Наук. збірник. Спецвипуск „Українського релігієзнавства”. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2006.
 38. Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. Матеріали конференції. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2008.
 39. Релігійна свобода: державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. Науковий щорічний. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2009.
 40. Климов В.В. Свобода совісті, церква, релігійність в українському суспільстві періоду незалежності. Збірник статей. – К., 2009.

ІХ.     П е р і о д и ч н і     в и д а н н  я    В і д д і л е н н я

188–240. “Українське релігієзнавство”. – Бюлетень-квартальник Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. -1996 – 2009 – №№ 1-52.

241–352. Часопис-щомісячник “Релігійна панорама”.– 2000– 2009. – №№ 0– 110.

353. Релігійна панорама. Спецвипуск. За ред. А.Колодного. – К., 2006.

Х.    В и д р у к и   1 9 9 1-1 9 9 5 р о к і в.

 1. Історія християнської церкви на Україні. За ред. О.Онищенка. – К., 1991.
 2. Релігія в духовному житті українського народу. За ред. А.Колодного. – К., 1994.
 3. Сучасна релігійна ситуація в Україні. За ред. П.Косухи.У 2-х част. – К., 1994.
 4. Любчик В. Біблійні пророцтва в світі катаклізмів ХХ століття. – К., 1993.
 5. Колодний А., Кирюшко М., Филипович Л. Митрополит Іларіон (Огієнко). – Львів, 1993.
 6. Бабій М. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994.

Співробітники Відділення в звітні роки видрукували в різних наукових збірниках, часописах, газетах, енциклопедіях, словниках та ін. понад 700 статей, тез, довідок, інформативних матеріалів, інтерв’ю. Є їх праці також на різних сайтах, інформаціях про наукові конференції тощо.

Керівник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ

професор А.Колодний

З питань придбання видань Відділення звертайтеся за тел. 279-04-18

Advertisements

Відповідей: 5 to “Видання”

 1. Le Conte Says:

  Де можна знайти дану літературу?

 2. Оля Says:

  З ЦЬОГО ЧИТАЛА Єленський В. та ін. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи вирішення! Дуже цікава книжка!

 3. © Ольга Недавня Says:

  Майже все ще є, завітайте у Відділення релігієзнавства на вул.Трьохсвятительську, 4, к. 323-324 (в Києві), або шукайте в бібліотеках, звертайтеся до авторів (в частини з них є блоги, див. сторінку цього блогу “Співробітники”.

 4. Катерина Says:

  Підкажіть, будь-ласка, де можна придбати Академічне релігієзнавство. За ред. А.Колодного?

 5. © Ольга Недавня Says:

  Диск “Академічне релігієзнавство” можна придбати у Відділенні релігієзнавства, вул. Трьохсвятительська, 4, кімн. 323-324. Паперового варіанту вже, здається, не залишилось.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s