УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ

Українська асоціація релігієзнавців (УАР) – позапартійна, світська громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах вчених-релігієзнавців, богословів-релігієзнавців, викладачів релігієзнавчих курсів навчальних закладів України. Створена в березні 1993 і зареєстрована Мінюстом України того ж року. УАР має свої осередки майже в усіх областях України, а також містах Київ і Севастополь. Членство в Асоціації є індивідуальним і колективним.

Головною метою і завданням УАР є:

v об’єднання і координація зусиль релігієзнавців України на дослідження феномену релігії, розробку актуальних проблем, пов’язаних з історією та сучасним станом релігій в Україні;

v поширення релігієзнавчих знань, розвиток релігієзнавчої освіти і релігієзнавчого виховання в українській державі;

v сприяння процесам духовного відродження в Україні, утвердження атмосфери толерантності, взаємоповаги до поглядів, думок, духовно-моральних цінностей, традицій людей різної світоглядної і конфесійної орієнтації.

Асоціація має сприяти проведенню наукових досліджень з актуальних релігієзнавчих проблем, оприлюдненню їх наслідків. УАР пропагує принципи свободи совісті, вивчає громадську думку з проблем релігії, співпрацює з державними, громадськими організаціями, пресою, надає їм консультативну допомогу з релігієзнавства. Асоціація співпрацює в питаннях духовного відродження в Україні, подолання конфліктних ситуацій в міжконфесійних і внутрішньо церковних відносинах з релігійними організаціями. Діяльність Асоціації базується на принципах наукової об’єктивності, історизму, світоглядного плюралізму, позаконфесійності.

Асоціація об’єднує обласні та міські (Київ, Севастополь) організації релігієзнавців. Вся робота Асоціації, її осередків базується на громадських засадах. Керівними органами Асоціації є Правління, яке обирається строком на три роки, а також Рада Правління. Очолює ці органи Президент Асоціації.

Керівництво Української Асоціації Релігієзнавців:

Президент УАР – д. філос. н., проф. А.Колодний.

Віце-президенти УАР – к. філос н. М.Бабій, д. філос н., проф. В.Докаш, д.філос.н., проф.. Л.Филипович.

Вчений секретар УАР – к. філос. н. Н.Гаврілова.

Правління УАР: М.Бабій, В.Бондаренко, О.Бучма, Н.Гаврілова, П.Гануліч, В.Докаш, С.Здіорук, М.Кирюшко, А.Колодний, В.Лубський, М.Новиченко, П.Павленко, О.Саган, Л.Филипович, П.Яроцький, голови обласних та Київського міського осередків УАР.

Бюро Правління УАР: М.Бабій, В.Докаш, С.Здіорук, А.Колодний, В.Лубський, П.Павленко, О.Саган, Л.Филипович, П. Яроцький.

Ревізійна комісія УАР: О.Бучма, Ю.Недзельська, О.Недавня.

Обласні осередки і їх голови: Волинський – Л.Кондратик, Рівненський – Н.Стоколос, Житомирський – П.Саух, Львівський – С.Боруцький, Закарпатський – М.Полінчак, Тернопільський – Я. Стоцький, Чернівецький – В.Докаш, Івано-Франківський – С.Кияк. Вінницький – Т.Беднарчик, Хмельницький – Л.Виговський, Київський – О.Предко, Чернігівський – О.Колесник, Сумський – І.Мозговий, Харківський – І.Шудрик, Донецький – І.Козловський, Дніпропетровський- М.Мурашкін, Запорізький – В.Калюжний, Херсонський – К.Недзельський, Полтавський – В.Пащенко, Одеський – Є. Мартинюк, Севастопольський – А.Глушак.

П Л А Н Р О Б О Т И У А Р на 2009-2010 РОКИ.

1. Завершити роботу з утворення науково-дослідницьких груп із різних проблем релігієзнавчої науки й зорієнтувати їх роботу на написання колективних монографій.

1 кв. 2009 р. А.Колодний, П.Яроцький

2. Вирішити питання з написання типової програми з вузівського курсу релігієзнавства і написання на її основі типового підручника.

3 кв. 2009 р. П.Яроцький, В.Лубський

3. Провести два конкурси молодіжних наукових праць з релігієзнавчої тематики. Праці

переможців видрукувати в квартальнику «Українське релігієзнавство».

Травень 2009 і 2010 рр. Л.Филипович, Н.Гаврілова.

4. Провести протягом двох років кожному обласному осередку всеукраїнську

конференцію за своєю визначеною проблематикою. Роботу конференцій завершувати

видруком її матеріалів. Тематику і час проведення конференцій узгодити із Правлінням УАР.

2009-2010 рр. Керівники осередків.

5. Видрукувати анотований тематичний план спецкурсів з релігієзнавчих дисциплін, які

провідні науковці-релігієзнавці, вузівські викладачі можуть прочитати на спеціалізація

3 кв. 2009 р. В.Докаш

6. Видрукувати в «Українському релігієзнавстві» тематику дисертаційних робіт, над якими

працють аспіранти, пошуківці та докторанти країни. Видрукувати водночас тематику, з

дослідження якої можливі дисертаційні роботи.

2 кв. 2009 р. П. Яроцький, О.Недавня.

7. Вирішити питання представлення УАР в системі Інтернет.

1 кв. 2009 року. Л.Филипович, О.Недавня

8. Завершити видрук книг з десятитомника «Історія релігії в Україні» і підготовки до

видруку томів «Української Релігієзнавчої Енциклопедії».

2009-2010рр. А.Колодний, В.Шевченко

9. Продовжити видрук періодики УАР – щорічника «Релігійна свобода», квартальника

«Українське релігієзнавство» та щомісячника «Релігійна панорама».

2009-2010 рр. А.Колодний, П.Павленко

10. Провести переатестацію членів осередків УАР і виготовити документ-посвідчення члена

УАР для вручення їм.

3 кв. 2009 р. М.Бабій

11. Організувати роботу читального залу релігійної та релігієзнавчої періодики. Через

Обласні осередки поповнювати його вид руками з областей країни.

1 кв. 2009 р. М.Бабій, Д.Базик

12. Оформити в Інституті філософії кімнату-музей «Релігієзнавство України».

2 кв. 2009 р. В.Шевченко, П.Яроцький

13. Провести пам’ятну конференцію «Згадаймо всіх поіменно», присвячену пам’яті

Знаних українських релігіє знавців минулих років.

2 кв. 2009 р. А.Колодний, В.Лубський

14. Обласним осередкам сприяти передплаті на періодику УАР, поширенню видруків

УАР серед членів осередку. Вирішити питання поширення квартальника

«Українське релігієзнавство» через передплату.

Постійно Керівники осередків, П.Павленко

15. Вирішити питання представлення УАР в зарубіжних релігієзнавчих асоціаціях.

3 кв. 2009 р. Л. Филипович, О.Саган

16. Вирішити питання членства в УАР зарубіжних українських релігіє знавців та

Богословів, залучення до членства в УАР вітчизняних богословів-релігієзнавців.

Протягом років. М. Бабій, Л.Филипович

Президент У А Р проф. А. К О Л О Д Н И Й

КОРОТКИЙ  ЗВІТ

про роботу Української Асоціації релігієзнавців у 2009 році

У звітному році УАР працювала у відповідності із раніше схваленим планом її роботи на 2009-2010 роки. Основна увага зверталася на організацію дослідження актуальних проблем релігієзнавчої науки, видрук релігієзнавчих праць, періодичних видань, проведення наукових конференцій, утвердження в життя принципу свободи совісті, налагодження і зміцнення творчих контактів із зарубіжними релігієзнавчими асоціаціями, окремими науковцями зарубіжжя.

В 2009 році особливу увагу було приділено підготовці до видання 1-го тому «Української Релігієзнавчої Енциклопедії». В першому варіанті статті-довідки тому написані, але ще не всі бажані терміни закриті. До того ж, вирішено написання 1-го тому продовжити до літери П, що потребує ще півроку праці. Із-за фінансової скрути в році не видрукувано том «Нові релігії України», йшла робота над томом «Релігійні меншини України». Вагомим здобутком року є колективні монографії «Дисциплінарне релігієзнавство», «Конфесіологія релігії», «Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України», збірки «Україна-Ватикан» і «Історія релігії в Україні»(Львів), а також низка індивідуальних книг – В.Климова, П.Павленка, Р.Сітарчука, Е.Бистрицької, Р.Шеретюк та Н.Стоколос, Н.Недзельської, інших науковців. Лише Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ має в 2009 році 470 д.а. видрукуваної наукової продукції. Регулярно в році виходив щорічник «Релігійна свобода», квартальник «Українське релігієзнавство», щомісячник «Релігійна панорама». Однак відзначимо при цьому те, що обласні осередки погано працюють в плані організації передплати нашої періодики. Лише 400-ми примірниками видруковується бажана для кожного фахівця-релігієзнавця «Релігійна панорама». За такої кількості передплатників з 2011 року (якщо не раніше) часопис припинить своє існування, що трапилося раніше з «Людиною і світ».

Протягом року проведено більше 15-ти релігієзнавчих конференцій в різних містах України, організаторами яких постають переважно наші обласні осередки. В 2009 р. здійснено дві автобусні релігієзнавчі наукові турне-експедиції – західним регіоном країни (Київ-Житомир-Львів-Галич-Чернівці-Київ) та по європейським країнам (Польща-Німеччина-Італія/Ватикан-Австрія-Угорщина). Проведено п’ять Днів релігійної свободи в різних містах України.

Основна сфера діяльності релігієзнавців країни – викладацька робота у вузах. Одначе їх роботу ускладнив новий статус курсу в навчальних планах. Тепер від майстерності викладача залежатиме те, чи виберуть студенти релігієзнавство як бажану для них навчальну дисципліну. УАР прагнутиме допомогти нашим викладачам у вирішенні питання обов’язковості курсу. В останні роки плодяться підручники з релігієзнавства, але пишуть їх не фахівці, а аматори. Саме тому тематичне і змістовне наповнення їх надто примітивне, про що постійно пишеться в РП. Їх навіть соромно читати! В такий спосіб відбувається дискредитація релігієзнавства і як науки, і як навчальної дисципліни.

Щороку зростає кількість захищених дисертацій з фаху. Ми в Україні нині маємо вже більше сорока лише докторів наук з релігієзнавчої спеціалізації (у Польщі їх 20). Проте нас не вдовольняє науковий рівень захищених кандидатських дисертацій. Нашу Спецраду такі «майбутні кандидати» обминають. То ж залишають бажати далеко кращого дисертації периферійного захисту. Тут і дрібнотемність, і їх неактуальність, і плагіат, і примітивність змісту, і недоосвіченість претендентів на степінь саме з релігієзнавства.. Не задовольняє нас координація в межах країни релігієзнавчих досліджень. Ще ігнорується на місцях наявність Координаційної Ради з релігієзнавства НАНУ, яку очолює проф.. П.Яроцький.

Потреба презентувати УАР у міжнародному релігієзнавчому просторі спонукає до певних організаційних заходів. Лише Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ в році мало 27 людиновиїздів 12 своїх наукових співробітників у 13 країн зарубіжжя. Відзначимо його співпрацю із Інститутом релігієзнавства Ягелонського університету (Польща) та Інститутом релігії і права (Росія). На базі нашої Асоціації з 2009 року формується Рада з теоретичного і практичного релігієзнавства СНД і країн Балтії, координатором якої є проф. Л.Филипович. Зростає авторитет УАР в релігійних колах України. Ми маємо зацікавлені творчі контакти десь із 35-ма конфесіями.

Активно просуває українське релігієзнавство в Інтернеті О.Недавня. Частіше дають себе знати релігієзнавці на сторінках газет, в радіо- та телепередачах. Поповнювалася новими релігієзнавчими і релігійними видруками наша бібліотека, що розміщена в офісі УАР по вул.. Мазепи (Січневого повстанні), 31/1.

Проте не все із передбаченого планом на 2009 рік нам вдалося зреалізувати. Триває процес організації дослідницьких груп із різних проблем релігієзнавчої науки. Не підготовлено анотований тематичний збірник спецкурсів, які можуть читати у вузах члени УАР. Не проведено переатестацію членів УАР. Якщо своїми різноманітними заходами заявляють про себе релігієзнавці Волині (Л.Кондратик), Чернівців (В.Докаш), Франківська (С.Кияк), Полтави (В.Пащенко), Одеси (П.Лобазов/А.Невшупа), Запоріжжя (В.Калюжний), Дніпропетровська (М.Мурашкін), Херсона (К.Недзельський), Донецька (І.Козловський), Тернополя (А.Гудима, Я.Стоцький), Києва (О.Предко),чутна наявність релігієзнавців в Сумах, Львові, Харкові, на Закарпатті, то ми нічого не знаємо про їх роботу в Рівному, Житомирі, Вінниці, Луганську, Криму. Взагалі відсутні наші осередки в Черкасах, Миколаєві, Кіровограді, Криму. Не всі обласні осередки надсилають нам плани своєї роботи. Вважатимемо, що якщо такі не надходять, то осередку УАР в тій області немає. Складними є відносини УАР із Молодіжною асоціацією релігієзнавців, яка не співпрацює з нами, а прагне навіть конкурувати у дещо дивний спосіб. З врахуванням цього ми не приймаємо подвійне членство: член МАР не може бути водночас і членом УАР. Ми приймаємо рішення про переатестацію членів УАР в першому кварталі 2010 року, проведення звітно-виборчих зборів в обласних осередках. Міжнародні релігієзнавчі асоціації, з якими ми співпрацюємо в той чи інший спосіб, вимагають від нас тут чіткої звітності.

Ми нині працюємо над формуванням авторських колективів монографій-підручників «Історія релігієзнавства України» та «Історія богословської думки України». Маємо намір видрукувати книгу «Атлас релігій України». Звертаємося до осередків УАР висловлювати свої пропозиції. Надішлемо в осередки зразки анкет, які мають заповнити для центрального офісу члени УАР. Лише одержана анкета дасть право одержати посвідчення члена УАР. В році 2010 пройде ряд наукових конференцій, про що також нами інформуються осередки через їх голів. В серпні в Торонто відбудеться міжнародний конгрес істориків релігії. Витрати на поїздку за кошт його учасників. То ж члени УАР, які бажають поїхати в Канаду, мають шукати спонсора цієї поїздки і повідомити про своє бажання офіс УАР для сприяння в отриманні запрошення. Відтак поле діяльності науковців-релігієзнавців широке. За нами вибір форм і видів цієї діяльності, наша активність на ниві релігієзнавчої праці. Як я завжди наголошую: ніч не вся хай буде віддана сну…

Президент УАР проф. А.КОЛОДНИЙ

ПЛАН  РОБОТИ  УАР  НА 2010 РІК

І.Організаційні питання:

1. Провести переоблік обласних осередків УАР, їх персонального складу

(до 1.03.2010. Керівники обласних організацій УАР, Бабій М.Ю., Кулагіна Г.М.).

2. Провести переатестацію членів УАР (до 15.03.2010. Колодний А.М.,Бабій М.Ю., керівники обласних осередків).

3. Підготувати ескіз Посвідчення члена УАР і організувати його виготовлення

(до 25.02.2010. Колодний А.М., Бабій М.Ю., Филипович Л.О.).

4.Провести звітно-виборчі збори осередків УАР (до 1.04.2010. голови обласних осередків, члени Ради Правління УАР).

5. Провести вручення посвідчення членам УАР в областях і місті Києві

(з 17.03. 2010  до 17.04.2010. Керівники обласних організацій УАР,члени Ради Правління УАР).

6.Сконцентрувати в Раді Правління УАР плани роботи обласних осередків УАР з метою  скоординованої  діяльності Асоціації  протягом  2010 року (до 1.03.2010. Кулагіна Г.М., Бабій М.Ю. ).

7.Запросити з обласних осередків плани-графіки проведення ними різних заходів і видруку запланованих на 2010 видань (до 1.03.2010. Кулагіна Г.М.).

8.Підсумки роботи УАР за І півріччя підвести на засіданні  Правління

(червень 2010. Колодний А.М., Филипович Л.О., Бабій М.Ю.).

ІІ. Проведення загальних заходів:

1.Підготувати план-графік проведення науково-практичних конференцій, які будуть проводиться у 2010 році під егідою УАР і направити його обласним організаціям (до 25.01.2010. Филипович Л.О.).

2.Провести конференцію «Релігієзнавці України в пам’яті їх наступників», присвячену українським релігієзнавцям, які відійшли з життя (лютий 2010. Колодний А.М., Лубський В.І.).

3. Продовжити практику проведення в областях «Днів свободи релігії» та «Днів толерантності» за окремим планом обласних осередків УАР (2010 рік. Колодний А.М., Филипович Л.О., Бабій М.Ю., Здіорук С.І., керівники обласних осередків).

4.Забезпечити видання поточних номерів (№ №53- 56) квартальника УАР  «Українське релігієзнавство», №15 щорічника УАР «Релігійна свобода», №№ 111- 122 інформаційно-аналітичного журналу «Релігійна панорама». Обласним осередкам сприяти передплаті періодики УАР, зокрема часопису «Релігійна панорама» (передплатний індекс 21953) (2010 рік. Колодний А.М., Филипович Л.О., Бабій М.Ю., Павленко П.Ю.).

5.Завершити роботу з підготовки до друку першого тому УРЕ, восьмого тому «Історії релігій в Україні» -«Нові релігії України» (2010, Колодний А.М., Яроцький П.Л.).

6. Продовжити практику проведення прес-конференцій по лінії УАР, Центру релігійної інформації і свободи УАР, виступів членів Асоціації з актуальних релігієзнавчих питань на радіо і телебаченні, в пресі (2010, Филипович Л.О).

7.Закріпити набутий досвід міжнародної співпраці УАР із міжнародними організаціями релігієзнавців, релігієзнавчими центрами Польщі, Росії, США, Білорусі, Німеччини, Італії, Англії, проводити обмін делегаціями, виконання спільних наукових проектів, проведення науково-практичних конференцій, обмін літературою з релігієзнавчих проблем та ін. (2010 рік. Филипович Л.О., Колодний А.М.).

8.Розширити практику співробітництва УАР, її обласних осередків із:

а) державними органами в площині реалізації принципу свободи совісті, свободи релігії в Україні; б)з різними конфесіями в Україні; в)науковими установами та інституціями культури (2010 рік. Колодний А.М., Яроцький П.Л., Филипович Л.О, керівники обласних осередків УАР).

9. Видрукувати у квартальнику «Українське релігієзнавство» тематику дисертаційних робіт, над якими працюють члени УАР, плани видруку монографічних робіт тощо ((п/п 2010. Яроцький П.Л., Павленко П.Ю.).

10. Видрукувати анотований тематичний план релігієзнавчих спецкурсів, які можуть читати члени УАР на вузівських релігієзнавчих спеціалізаціях (д/п 2010. Яроцький П.Л., Павленко П.Ю.).

10. Завершити роботу з оформлення кімнати-музею «Релігієзнавство України» (д/п 2010. Бабій М.Ю, Кулагіна Г.М.).

11. Організувати роботу Бібліотеки релігієзнавця в офісі УАР і читального залу релігійної періодики (п/п 2010. Колодний А.М.).

Президент УАР                        А.Колодний

Вчений секретар УАР              Г.Кулагіна

СТАТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Українська Асоціація релігієзнавців, яка надалі буде називатися “Асоціація”, створюється за ініціативою вчених-релігієзнавців, викладачів релігієзнавства вузів України, наукових співробітників музеїв релігії.

1.2. Українська Асоціація релігієзнавців є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах вчених-релігієзнавців, викладачів релігієзнавчих дисциплін навчальних закладів, богословів, співробітників музеїв, інших просвітницьких установ, окремих громадян України, базуючись на принципах загальнолюдських цінностей, свободи совісті, свободи думки, толерантності, взаємоповаги і солідарності.

1.З. Асоціація конституюється на своїй установчій конференції. Трудові колективи організацій, установ, об’єднання громадян України, які поділяють мету і завдання діяльності Асоціації, мають намір та можливість підтримувати її матеріально і організаційно, можуть увійти до її складу колективним членом.

1.4. Асоціація здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством і цим Статутом.

1.5. Українська Асоціація релігієзнавців може заснувати або вступати в міжнародні громадські /неурядові/ організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.6. Юридична адреса Асоціації: 01001, м.Київ-1, вул.Трьохсвятительська, 4. Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Головною метою діяльності Асоціації є: розвиток вітчизняної релігієзнавчої науки та її включення в контекст міжнародних наукових досліджень; турбота про духовне відродження України, її народу; створення відповідних умов для духовної і світоглядної самореалізації особистості, для утвердження свободи совісті і толерантності в суспільстві; захист інтересів членів Асоціації.

2.2. Завдання Асоціації:

· утвердження атмосфери толерантності, взаємоповаги до поглядів, думок, духовно-моральних цінностей, традицій людей різної світоглядної і конфесійної орієнтації;

· сприяння проведенню в життя демократичних принципів Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, їх пропаганда. Асоціація активно виступатиме проти будь-яких спроб порушити ці принципи, проти проявів релігійного обскурантизму, прагнень обмежити духовну свободу особистості, нав’язування суспільству й особі певних світоглядних принципів /релігійних чи секулярних/, обов’язкової і єдиної системи цінностей;

· об’єднання і координація зусиль релігієзнавців України в розробці актуальних проблем, пов’язаних з релігією та вільнодумством на засадах гуманізму, об’єктивності, історизму, світоглядного плюралізму;

· поширення знань про релігію, її історію, генезис, сучасні тенденції розвитку, суспільні функції через засоби масової інформації, друковану продукцію;

· організація та проведення разом з органами державної влади та громадськими організаціями широкого й відкритого діалогу людей, прихильників різних світоглядних орієнтирів та установок: віруючих і невіруючих, послідовників різних віросповідних напрямів, церков, сприяння позитивному розвитку цивілізованих форм їх співробітництва;

· сприяння проведенню наукових досліджень своїх членів, оприлюдненню їх результатів. Асоціація добиватиметься в рамках чинного законодавства створення необхідних для цього умов, активно захищатиме інтереси своїх членів.

2.3. Для виконання статутних завдань Асоціація у порядку, встановленому законодавством:

· бере участь у розробці важливих проблем релігієзнавства, донесенні до громадян України правди про релігію, вільнодумство в історичному минулому й сьогоденні України, творчого доробку видатних учених, що працювали над цією проблематикою, їх гуманістичні ідеї;

· сприяє підготовці та реалізації державних, громадських програм духовного відродження народу України;

· пропагує принципи свободи совісті, світоглядної самовизначеності особистості, бере активну участь у послідовній їх реалізації, поширенні і закріпленні в громадській думці установок і настроїв духовної свободи, толерантності, віротерпимості, міжконфесійної злагоди, взаємоповажливого ставлення до думок, переконань, традицій, ціннісних орієнтацій громадян;

· вивчає громадську думку з проблем релігії, вільнодумства, шукає причини конфліктних ситуацій в релігійному середовищі та ефективні засоби для їх відвернення;

· надає безкоштовну консультаційну допомогу органам державної влади, громадським організаціям, релігійним об’єднанням з питань релігієзнавства;

· бере участь у розробці програм навчальних курсів релігієзнавства, посібників та підручників для навчальних закладів різного типу, організації їх методичного забезпечення, сприяє організації та проведенню перепідготовки кадрів викладачів.

2.4. Діяльність Асоціації базується на принципах безумовної пріоритетності загальнолюдських цінностей, демократизму, дотримання прав і свобод особистості.

2.5. З метою досягнення своїх гуманістичних цілей Асоціація буде широко співпрацювати з відповідними науковими установами, навчальними закладами, громадськими, в т.ч. релігійними організаціями, різними фондами, культурно-освітніми закладами, державними органами.

2.6. Для реалізації мети і завдань своєї діяльності Асоціація самостійно, а також спільно з іншими громадськими, в тому числі релігійними організаціями, установами, фондами організовує і проводить наукові, науково-практичні конференції, симпозіуми, “Круглі столи” з проблем, що входять у коло інтересів і завдань Асоціації, готує до друку їх матеріали.

2.7. Здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

3.1. Членами Асоціації можуть бути вчені-релігієзнавці, богослови, викладачі релігієзнавства навчальних закладів, наукові працівники музеїв, культурно-освітніх і навчальних установ, громадських організацій, клубів гуманістів, організацій культурно-гуманістичного напрямку, окремі громадяни, які поділяють програмні цілі Асоціації, визнають її статутні вимоги, готові брати участь в їх реалізації та матеріально підтримувати діяльність Асоціації.

3.2. Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним. Як колективні члени виступають колективи установ, підприємств та організацій, що мають власні програми діяльності, статути, завдання, мету.

3.3. Прийом в члени Асоціації здійснюється на зборах обласних, міських організацій, первинних осередків на підставі заяви, яка подається до Правління Асоціації.

3.4. Член Асоціації має право:

· брати участь у всіх заходах, які проводяться Асоціацією, її обласними, міськими організаціями, первинними осередками , в обговоренні всіх питань, пов’язаних з її діяльністю;

· обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації, а колективні члени – рекомендувати до їх складу своїх представників;

· вносити пропозиції та рекомендації, спрямовані на поліпшення діяльності обласних, міських організацій, первинних осередків, колективних і асоційованих членів, центральних органів, структурних підрозділів і Асоціації в цілому;

· користуватись правовою, організаційною, моральною та, в окремих випадках, матеріальною підтримкою в здійсненні соціально- та науково-значимих ініціатив, авторських програм.

3.5. Член Асоціації зобов’язаний:

· брати активну участь у діяльності Асоціації, виявляти ініціативу, сприяти успішному виконанню завдань, що передбачені Статутом Асоціації;

· особистою поведінкою сприяти утвердженню в своєму безпосередньому оточенні обстановки толерантності, поваги до альтернативних думок, поглядів;

· виконувати вимоги Статуту Асоціації, всебічно сприяти зростанню її авторитету й суспільної значимості;

· пропагувати мету і завдання Асоціації, принципи її діяльності;

· своєчасно сплачувати щорічні членські внески.

3.6. Припинення членства в Асоціації відбувається:

· з ініціативи індивідуального, колективного члена шляхом подачі відповідної заяви в обласні, міські організації, первинні осередки чи Правління Асоціації;

· за ініціативою керівних органів Асоціації (Правління, Ревізійної комісії, Президента, віце-президента), обласної, міської організації, первинного осередку у випадку грубого порушення Статуту Асоціації, за здійснення діяльності , яка суперечить меті і завданням Асоціації, несплати членських внесків.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

4.1. Основою Асоціації є її первинні осередки, які об’єднуються в обласні і міські організації. Обласні, міські організації Асоціації з моменту їх державної реєстрації у встановленому Законом порядку набувають статус юридичної особи, можуть мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатки, штампи із своїм найменуванням, зразки яких затверджуються їх вищими керівними органами та реєструються у встановленому порядку. В своїй діяльності вони керуються власними положеннями, які приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Радою Правління Асоціації. Ці положення не повинні суперечити Статуту Асоціації.

4.2. Асоціація має горизонтальну і вертикальну структури. Стосунки між різними рівнями і структурами будуються на принципах демократизму, координації і погодження діяльності, проведення спільних акцій, обміну досвідом роботи. Виключається прийняття в рамках Асоціації обов’язкових рішень для обласних, міських організацій Асоціації.

4.3. Вся робота Асоціації, її обласних, міських організацій базується на громадських засадах. Штатного апарату Асоціація не створює, для виконання поточної роботи, здійснення інформаційно-координаційних зв’язків, ведення документації можуть бути введені, за рішенням Правління Асоціації, штатні посади відповідального секретаря Асоціації, референта, бухгалтера.

4.4. Вищим органом Асоціації є Конференція представників обласних, міських організацій, та колективних членів. Конференція скликається один раз у три роки.

4.5. Рішення Конференції приймаються більшістю голосів у присутності не менше половини її делегатів. Характер і порядок голосування визначається Конференцією.

4.6. Конференція:

· затверджує Статут Асоціації, вносить до нього зміни й доповнення;

· обирає на встановлений термін керівні органи Асоціації: Правління, Ревізійну комісію, Президента, віце-президентів;

· заслуховує і затверджує звіти Президента, Правління і Ревізійної комісії;

· розпоряджається коштами та майном Асоціації;

· визначає основні напрямки діяльності Асоціації на черговий період;

· приймає рішення про припинення діяльності Асоціації та створює ліквідаційну комісію.

4.7. Правління Асоціації обирається на період три роки в кількості, що визначається Конференцією. В період між Конференціями допускається кооптація в члени Правління з наступним затвердженням Конференцією.

4.8. Правління проводить свої засідання не менше одного разу на рік. Правління має право приймати ухвали при наявності не менше половини своїх членів. Ухвали приймаються простою більшістю.

4.9. Правління на своїх засіданнях:

· виробляє стратегію і тактику поточної діяльності Асоціації;

· на період між конференціями, заслуховує інформаційні звіти про діяльність обласних, міських організацій Асоціації;

· розглядає питання і приймає рішення про прийом нових колективних членів;

· затверджує кошторис Асоціації і порядок його виконання;

· затверджує договори, підписані Президентом, віце-президентом або членами Ради Правління з міжнародними організаціями, з громадськими організаціями в Україні.

4.10. Для здійснення поточного керівництва діяльністю Асоціації Правління може обирати із свого складу Раду Правління, до складу якої входять: Президент, віце-президенти, відповідальний секретар та інші члени, кількість визначає Правління.

4.11. Рада Правління, Президент представляють Асоціацію в зносинах з державними, громадськими організаціями, установами, фондами, з міжнародними національними організаціями і центрами, вирішують поточні питання, пов’язані з реалізацією програмних цілей і завдань діяльності Асоціації.

4.12. Рада Правління збирається на свої засідання не менше одного разу на квартал.

4.13. Президент, а за його дорученням і віце-президенти, що обираються на трирічний термін, від імені Асоціації відкривають рахунки в банках України, є розпорядником коштів Асоціації, її майна, що використовується в цілях, передбачених Статутом Асоціації. Він має право здійснювати угоди, інші юридичні дії в інтересах Асоціації, контролювати діяльність та надавати допомогу обласним, міським організаціям, іншим структурам Асоціації.

4.14. Ревізійна комісія контролює фінансову і господарську діяльність Асоціації, структурних підрозділів Асоціації; реалізує облік, стан, збереження, використання матеріальних цінностей, майна Асоціації.

4.15. Ревізійна комісія, що обирається на трирічний термін, проводить свої засідання за потребою, однак не рідше одного разу на рік.

4.16. З метою реалізації напрямів діяльності в структурі Асоціації, її обласних, міських організаціях можуть створюватись постійно діючі і тимчасові робочі групи, консультативні відділи, діяльність яких відображена у Положеннях, які затверджуються Радою Правління Асоціації.

V. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація з моменту державної реєстрації набуває статус юридичної особи, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку, штампи, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

5.2. Асоціація може виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права.

5.3. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, так як і члени Асоціації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

VІ. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

6.1. Кошти Асоціації формуються із:

· вступних та річних внесків індивідуальних і колективних членів Асоціації;

· добровільних пожертвувань громадських організацій, фондів, підприємств, установ України та громадських /неурядових/ організацій, підприємств іноземних країн;

· добровільних внесків громадян України та окремих осіб іноземних країн.

6.2. Кошти Асоціації використовуються на виконання статутних завдань та оплату праці працівників апарату Асоціації.

6.3. Розміри вступного і щорічних внесків для індивідуальних, колективних членів визначаються Правлінням Асоціації.

6.4. Асоціація може мати у власності будинки, споруди, транспортні засоби, інвентар та інше майно, необхідне для виконання її статутних завдань.

6.5. Асоціація, створені нею установи та організації зобов’язанні вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Статут Асоціації може бути змінено або ж доповнено новими положеннями рішенням Конференції за умови, що воно прийняте не менше ніж 2/3 голосів делегатів Конференції. Про внесені зміни Правління в 5 денний термін інформує державний орган, що зареєстрував Асоціацію.

VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації рішенням Конференції, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 делегатів.

8.2. Ліквідація Асоціації може бути здійснена-на підставі рішення суду.

8.3. Кошти, книги, технічне та матеріальне оснащення Асоціації в разі її ліквідації не може перерозподілятись між її членами а передається іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

Advertisements

Відповідей: 2 to “Українська асоціація релігієзнавців”


  1. […] та оптимізації комунікації між філософами релігії Українська Асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії […]


  2. […] та оптимізації комунікації між філософами релігії Українська Асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії […]

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s