Теми, подані на конференцію «Україна і Ватикан в контексті міжкультурного і міжцивілізаційного діалогу» 21-22 квітня 2009 р. (на 3.04.2009)

1. Арістова А.В. докт.філос.наук, зав.кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету. Православно-католицькі відносини: виклики нового століття.

2. Бабинський А.Б., магістр богослов’я, зам. головного редактора суспільно-релігійного часопису «Патріархат», редактор РІСУ. Патріархат в Католицькій Церкві: історичний та богословський аспекти.

3. Бабій М.Ю., канд.філос.наук, ст.наук.співробітник ІФ НАН України. Міжконфесійний діалог: українсько-ватиканський вимір.

4. Базик Д., м.н.с. Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Імпорт західних та східних потоків і національно-релігійні традиції України.

5. Беген О.Б., докт. філософії з історії, викладач кафедри церковної історії Українського Католицького Університету. Політична шахівниця: чи повинні християни займатися політикою? Приклад Галичини у міжвоєнний період ХХ ст.

6. Бєлят о.Андрій ОР, ліценціат теологічних наук. Релігійна ідеологія чи науковий світогляд у вченні Інокентія М.Бохенського.

7. Бистрицька Е.В., канд.філос.наук, докторант Тернопільського педуніверситету ім.. В.Гнатюка. Юрисдикційні повноваження митрополита А. Шептицького.

8. Бистрицький Є.К., докт.філос.наук, професор, зав.відділом Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Поняття культурної ідентичності в сучасній філософії.

9. Бойко А.А., докт.філол.наук, професор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Обережно, релігія: католицизм в мас-медіа України.

10. Борисевич Л.В., доцент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатський Національний Університет ім. В. Стефаника, заслужений працівник культури. Бернард Лонгер про діалогічний простір у сучасному католицизмі.

11. Боруцька О. В., студентка-магістр історичного факультету Львівського національного університету ім.І.Франка. Розвиток інституції капітули (крилосу) в Львівській єпархії (XVI-XIX ст.) та в Галицькій митрополії (XIX-XX ст.)

12. Бублик Т.Т., ліценціат з богослов’я, наук. працівник Інституту історії Церкви (УКУ). Легалізація УГКЦ у світлі екуменічного діалогу Ватикану і РПЦ.

13. Бублик Т.Ю, ліценціат з богослов’я, науковий працівник Інституту історії Церкви Український Католицький Університет. Легалізація УГКЦ у світлі екуменічного діалогу Ватикану і РПЦ.

14. Булига І.І., старший викладач Рівненського державного гуманітарного університету. Православно-католицькі взаємини на тлі українсько-польського протистояння.

15. Буряк Л.І. канд.іст.наук, доцент, докторант Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Католицько-православна антитеза як компонента історико-фемінологічного наративу доби українського національного відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

16. Бучма О.В., канд.філос.наук, ст.наук.співробітник Інституту філософії НАН України. Глобалізація світу і глобалізація релігій: теорії та практики в контексті уніоністичних проектів ХХ ст.

17. Вергелес К.М., асистент кафедри філософії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Російська Православна Церква та її роль в міжконфесійному діалозі: Київ, Москва, Ватикан.

18. Вишковський, о.Павло. директор Католицього медіа-центру. Українсько-Ватиканські відносини в добі СРСР.

19. Возняк О.Т., аспірант кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського Національного університету ім. В. Стефаника. Особливості сучасного дискурсу стосовно міжрелігійного діалогу.

20. Гаврилюк А.М., аспірантка кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України. Туризм як засіб міжцивілізаційного діалогу.

21. Гаврилюк Т.В., канд.філос.наук, доцент кафедри філософії Державної академії статистики, обліку і аудиту Держкомстату України. Християнська антропологія в контексті сучасних соціо-культурних реалій.

22. Гардащук Т., докт.філос.наук, пров.наук.співробітник Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України. Сучасні інтерпретації креаціонізму в контексті діалогу культур.

23. Геник М.А., канд. істор. наук, доцент Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Міжнаціональне примирення у діяльності польських і українських релігійних ієрархів.

24. Головата Н., канд.істор.наук. Чудо та релігійна толерантність.

25. Головащенко С.І., канд.філос.наук, доцент кафедри філософії Національного Університету Києво-Могилянська Академія. Культурно-цивілізаційний вектор могилянської доби: історичні обриси питання.

26. Голянич М.Ю., канд.філос.наук, доцент Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. Ідея християнізації суспільного життя в творчості Миколи Гоголя.

27. Горкуша О.В., канд.філос.наук, наук.співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Релігія на роздоріжжі епох: горизонти людського буття.

28. Гринчишин Т.Ю., позаштатний радник заступника міського голови з гуманітарних питань Львівської міської ради. Особливості розгортання діяльності Українських Церков у країнах нової трудової міграції українців

29. Гуркіна С.В., магістр богослов’я, викладач кафедри церковної історії Українського Католицького Університету. Контакти вищого духовенства УКГЦ і Ватикану у 1939-1945 рр.

30. Гуркіна С.В., магістр богословських студій, викладач кафедри церковної історії УКУ. Контакти вищого духовенства УКГЦ і Ватикану у 1939-1945 рр.

31. Димитрова В.Ф., викладач кафедри філософських наук Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського. Опозиція «людина-природа» в контексті християнського віровчення.

32. Добродум О. В., канд.політ.наук, доцент філософського факультету Одеського національного університету ім. І.Мечникова. Віртуалізація і католицизм.

33. Дойчик М.В., канд. філос. наук, доцент кафедри філософії Прикарпатського Національного Університету ім. В.Стефаника. Український ренесансний гуманізм про гріхопадіння та автономію людської особистості.

34. Єгрешій О.І., канд.істор.наук, доцент кафедри історії України Прикарпатського Національного Університету ім. В.Стефаника. Радянські повоєнні ув’язнення переслідування в Україні в контексті депортації греко-католицького духовенства.

35. Єленський В.Є., докт.філос.наук, пров. наук.співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Католицизм як цивілізація: зміни початку ХХІ ст.

36. Здіорук С.І., канд.філос.наук, доцент, зав. відділу гуманітарної політики Національного Інституту стратегічних досліджень. Україна в зацікавленнях Апостольського Престолу.

37. Зеліско Л.І. , канд.пед.наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського Національного Університету ім. В.Стефаника. Теодіцея культури бароко як протистояння загрозі поширення імморалізму.

38. Йосипенко О.М., канд.філос.наук, ст.наук.співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Методологічні засади сучасної французської філософії розуму.

39. Киридон А.М., докт.істор.наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету. Конструювання української ідентичності в умовах євроінтеграції.

40. Кияк Д.С., студентка філософського факультету Прикарпатського Національного Університету ім. В.Стефаника. Релігійна ідентичність: природа і сутність.

41. Кияк М.Т., канд.філос.наук, пров.спеціаліст Національного інституту стратегічних досліджень. Інформаційний простір Ватикану як інструмент євангелізації в умовах глобалізаційних процесів секулярної цивілізації.

42. Кияк С.Р., докт.богослов’я, докт.філос.наук, проф., зав. кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського Національного Університету ім.В.Стефаника. Український католицизм: історичний досвід європейської еклезіологічної інтеграції.

43. Кіхно О.В., канд.філос.наук, ст.наук.співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Київ і Вселенське християнство у теократичній концепції Володимира Соловйова.

44. Коваль І.М., канд.істор. наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського Національного Університету ім. В.Стефаника. Внутрішньоконфесійні та міжконфесійні діалоги в церковному мистецтві Княжого Галича в ХІ-ХІІІ ст.

45. Ковцуняк С.І., канд.філос. наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського Національного Університету ім. В. Стефаника. Модель християнського життя у поглядах видатних східних і західних патристів: сутність, проблематика, актуальність.

46. Кожем’якіна О.М., канд.філос.наук, доцент кафедри філософії Черкаського державного технологічного університету. Цивілізаційна ідентичність та довіра: українські реалії

47. Козлов В.А., канд.політ.наук, гол.консультант відділу стратегічного планування та моніторингу інституту національних інструментів Центру адаптації держ.служби до стандартів Європейського Союзу при Головному Управлінні Державної Служби України. Миротворча діяльність Святого Престолу в сучасній системі міжнародних відносин.

48. Колодний А.М., докт.філос.наук, проф., керівник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. Україна і Ватикан: релігійний аспект взаємовідносин.

49. Крилова С. А., канд.філос.наук, доцент, зав. кафедри гуманітарних дисциплін. Толерантність до іншої віри: проблема краси стосунків.

50. Кулагіна Г.М., канд.філос.наук, ст.наук.співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. «Українське православ’я» та його роль у міжрелігійному діалозі.

51. Ларіонова В.К., докт.філос.наук, проф., зав. кафедри філософії Прикарпатського Національного Університету ім. В. Стефаника. Етичний глобалізм Г.Кюнга.

52. Лозниця С.А., канд.філос.наук, вчений секретар Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Християнство та становлення європейської культурної єдності.

53. Любащенко В.І., докт.філос.наук, пров.наук.співробітник. Інституту українознавства НАН України. Католицькі тексти у давньоруській писемній спадщині (до питання про західні впливи на Київську Церкву).

54. Лях В.В., докт.філос.наук, проф., зав. відділом Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Конфлікт цивілізацій і проблема ідентичностей.

55. Мартинюк Е.І., канд.філос.наук, доцент філософського факультету Одеського національного університету ім. І.Мечникова, Нікітченко О.Е., старший викладач кафедри філософії Одеської національної юридичної академії. Конвергентні процеси в релігійному житті світу: католицизм.

56. Недавня О.В., канд.філос.наук, ст.наук.співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Можливості діалогу українців – визнавців і спадкоємців різних християнських традицій в процесі сучасного культурного та політичного самовизначення.

57. Новаковський, о.Пшемислав. Роль літургії УГКЦ у формуванні культури і національної традиції України.

58. Новікова К.В., магістр теології і філософії. Стежки солідарності: роль католицької церкви у сучасному світі.

59. Новосад М.Г. канд.мистец.наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського Національного Університету ім. В.Стефаника. Релігійні звичаї та обряди як початки формування екологічної етики людства.

60. Остащук І.Б., канд.філол.наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського Національного Університету ім. В.Стефаника. Імплікація християнської сакральної символіки в католицькій герменевтиці.

61. Пазенок В.С., докт.філос.наук, проф., член-кореспондент НАН України, головний наук.співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, проректор з наукової роботи Київського університету туризму, економіки і права. До проблем культурних універсалій.

62. Панчак А. Р., студент філософського факультету Прикарпатського Національного Університету ім. В. Стефаника. До проблеми католицько-православного діалог в Україні в контексті ІІ Ватиканського собору.

63. Паньків І. М., канд.істор.наук, доцент кафедри політології Прикарпатського Національного Університету ім. В. Стефаника. Релігійні взаємовпливи та запозичення на Прикарпатті в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть.

64. Пірен М.І., докт.соціолог.наук, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України. Внутрішньоправославні конфлікти як відображення етнополітичних інтересів в Україні.

65. Позняк Я.Л., слухач Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України. Україна в Східній політиці Святого Престолу (періоду понтифікату Івана Павла ІІ)

66. Пролеєв С.В., докт.філос.наук, пров.наук.співробітник Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України. Місія християнської церкви у глобальному світі.

67. Пятківський Р.О., канд.філос.наук, доцент кафедри філософії Прикарпатського Національного Університету ім. В. Стефаника. Ідея воскресіння України у творчій спадщині Августина Волошина.

68. Савчук О.І., аспірант Прикарпатського Національного Університету ім. В. Стефаника. Євангельський радикалізм як ціннісна парадигма соціального вчення українського греко-католицизму.

69. Свистунов С.В., канд.філос.наук, доцент Національного університету фізичної культури і спорту. Інформаційна цивілізація та проблеми цивілізаційного розлому в Україні.

70. Семенова В.В., студентка Інституту св. Томи Аквінського. Святий Престіл і Україна: перспективи за конкордатними договорами.

71. Ситніченко Л.А., канд.філос.н., ст.наук.співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Справедливість та її визнання на теренах сучасного європейського філософського простору.

72. Скринник Н.М., студентка філософського факультету Прикарпатського Національного Університету ім. В. Стефаника. Моральна парадигма митрополита А. Шептицького в контексті католицької антропології.

73. Соловей А.М. канд.істор.наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології ПНУ ім. В. Стефаника. Взаємодія культур в умовах глобалізації.

74. Стоколос Н.Г., докт.іст.наук., проф., зав.кафедрою філософії та соціальних наук Рівненського інституту слов’янознавства. Ставлення Православної Церкви до нео унії в західних областях України (20-30 рр. ХХ ст.).

75. Стоцький Я.В., канд.істор.наук, доцент Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя. Пошуки компромісу Апостольського Престолу з Радянською державою у 1920-1940-х роках.

76. Титаренко В.В., канд.філос.наук, наук.співробітник. Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Прогнози подолання цивілізаційних розломів в контексті міжрелігійного діалогу.

77. Троян С.С., докт.істор.наук, проф.., зав. кафедри міжнародних відносин і країнознавства Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. Цивілізаційно-культурний феномен України в умовах глобалізації.

78. Уткін О.І, докт.істор.наук, проф. Соломонового університету. Католицизм: національно-визвольна боротьба українського народу в XVII cт.

79. Филипович Л.О., докт.філос.наук, проф., зав.відділом історії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Православні і католицькі міфи та стереотипи щодо міжрелігійного діалогу.

80. Фіглевський М.К., канд.філос.наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського Національного Університету ім. В. Стефаника. Ставлення С.Вінценза до Церкви і релігійної традиції.

81. Хамітов Н.В., докт.філос.наук, проф., пров.наук. співробітник Інститут філософії НАНУ. Плюральність релігійних ідентичностей в сучасному світі: відчуження чи діалог?

82. Хоружий Г.Ф., докт.істор.наук, проф. Університету банківської справи. Східна політика Ватикану та її цивілізаційно-культурні вектори.

83. Цимбалій В.В., аспірант Київський Національний Університет ім.Т.Шевченка. Благочинна діяльність місії РКЦ “Карітас-Спес” в умовах поліконфесійної України.

84. Цюрупа М.В., докт.філос.наук, проф., завідувач кафедри філософії і соціальних наук Київського університету туризму, економіки і права. Католицькі й мусульманські гуманітарні концепції ведення війни: порівняльний аналіз.

85. Черенков М.М., канд.філос.наук, докторант Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Діалогічний потенціал українського протестантизму у взаєминах східної і західної християнських традицій.

86. Шабан І., голова Екуменічної комісії УГКЦ. Поліконфесійність в сучасній Україні.

87. Шевченко В.В., докт.філос.н., пров.наук. співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Православно-католицькі відносини: виклики історії і знаки сучасності (ідентифікаційний аспект).

88. Шелудченко О.В., канд.філос.наук. Діалог віри і розуму в сучасному українському суспільстві: проблеми і перспективи.

89. Шеремета В., доктор теології, викладач моральної теології Івано-Франківської теологічної академії, керівник Бюро Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ із питань екології. Екологічний імператив у соціальній доктрині католицької Церкви.

90. Шеретюк Р.М., канд.іст.наук, доцент Рівненського інституту слов’янознавства. Уніатська церква періоду поділів Польщі (1772-1795): трансформації та їх наслідки.

91. Широкорадюк вл.Станіслав, Єпископ Києво-Житомирської дієцезії РКЦ. Соціальне служіння Римо-Католицької Церкви в Україні.

92. Шібель В. М., здобувач кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського Національного Університету ім. В. Стефаника. Ватикан і держава Ізраїль.

93. Шугаєва Л.М., докт.філос.наук, проф. Рівненського державного гуманітарного університету. Феномен юродства в східнохристиянській та західнохристиянській традиції: компаративний аналіз.

94. Ямчук П.М., канд.філол.наук, доцент Одеського університету внутрішніх справ. Перспективи православно-католицького об’єднання в проблематичному дискурсі трактату Іпатія Потія «Унія греків з костьолом римським… 1595 року».

95. Яроцький П.Л., докт.філос.н., проф., заст.керівника Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Культурно-цивілізаційні аспекти міжрелігійного діалогу.

Advertisements