на цьому блогу розміщена базова інформація про нашу наукову інституцію. Новини з Відділення, релігієзнавчі новини з України і не тільки, спілкування колег між собою та з усіма зацікавленими – останніми роками є переважно в мережі Фейсбук. Ось офіційне представництво Відділення релігієзнавства на Фейсбук, серед його учасників легко віднайти наших співробітників, а їхні праці найзручніше знаходити і читати через персональні профілі в Гугл-Академії: профіль А.М.Колодного, профіль Л.О.Филипович, профіль О.В.Недавньої, профіль Г.М.Кулагіної-Стадниченко.

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

ІННОВАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ

НАВЧАННЯ

Навчальний посібник

Київ – 2017

УДК 37.012+378

І

Схвалено Вченою Радою Національного транспортного університету
(протокол № 4 від 28.04.2016 р. )

Рецензенти: Пометун О.І.член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України;

Романова Г.М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії технології професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

І

Інноваційні технології навчання: Навч. посібн. для студ. вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. Бахтіярова Х.Ш.; наук. ред. Арістова А.В.; упорядн. словника Волобуєва С.В.]. – К. : НТУ, 2017. – 172 с.

ISBN 978-966-632-212-1

У навчальному посібнику розкриті особливості технологічного підходу до навчального процесу; проведено порівняльний аналіз традиційної та інноваційної систем навчання; висвітлені особливості, зміст, переваги й межі застосування інноваційних освітніх технологій в оптиці сучасних концепцій педагогічної теорії та практики; розглянуті креативні технології навчання і викладання. У посібнику узагальнений досвід науково-педагогічного колективу кафедри філософії та педагогіки Націо­наль­ного транспортного університету в галузі інтегрованої інженерно-педагогічної підготовки фахівців спеціальності «Професійна освіта (транспорт)».

Для студентів, магістрів, аспірантів, що вивчають педагогічні дисципліни, спецкурси з освітньої інноватики, а також для викладачів, зорієнтованих на впровадження інноваційного підходу у вищій технічній освіті.

Ключові слова: вища школа, інноваційні технології навчання, креативний викладач, освітні технології, педагогічні технології, творча особистість.

Innovative Learning Technologies: Textbook

The textbook describes the technological approach to the educational process. In the textbook a comparative analysis of traditional and innovative learning systems was conducted; features, content, advantages and limits of application of innovative educational technologies are highlighted; creative technologies of studies and teaching are considered.

For students, masters, graduate students.


Key words: higher school, innovative teaching technologies, creative teacher, educational technologies, pedagogical technologies, creative personality.

УДК 37.012+378

ISBN 978-966-632-212-1

 

© Бахтіярова Х.Ш., Арістова А.В.,
Волобуєва С.В., 2017

© Колектив авторів, 2017

© Національний транспортний університет, 2017 (більше…)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЛОСОФІЯ

ГЛОБАЛЬНИХ

ПРОБЛЕМ

СУЧАСНОСТІ

Навчальний посібник

Київ – 2016

УДК 574:1+316.42

ББК

Ф

Схвалено Вченою Радою Національного транспортного університету
(
протокол № 41 від 25.06.2015 р. )

Рецензенти: Филипович Л. О., доктор філос. наук, професор, зав. відділом

Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України.

Докаш В. І., доктор філос. наук, професор, зав. кафедри соціології

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Ф

Філософія глобальних проблем сучасності: Навч. посібн. для студ. вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; за наук. ред. Арістової А. В.; упорядн. словн. Волобуєва С. В.]. – К.: НТУ, 2016. – 184 с.

ISBN 978-966-632-251-0

У навчальному посібнику розглянуте широке коло світоглядних, методологічних, антропологічних, прогностичних та інших аспектів філософського осмислення глобальних проблем сучасності; висвітлені теоретичні й методологічні основи глобалістики. Посібник містить чітко структурований і систематизований навчальний матеріал, включає завдання і вправи для самоконтролю та самостійної роботи студентів, словник базових термінів і понять, широкий перелік додаткових джерел для самостійного поглибленого опрацювання дисципліни, творчої і дослідницької роботи.

Для студентів бакалаврату денної, заочної, дистанційної форм навчання вищих технічних навчальних закладів. (більше…)

Шановні колеги!!!!
21 червня 2013 року планується проведення чергового Круглого столу із філософії релігії Філософія релігії сьогодні: між секуляризаційними та постсекуляризаційними суспільними запитами“.

Шановні колеги!!!!
На квітень місяць 2012 року планується проведення чергового Круглого столу із філософії релігії. Орієнтовна тема:
Сучасні підходи у філософії релігії як стратегії осмислення предмету чи способи розкриття інтерпретативного потенціалу міркувань про нього.

Просимо зголоситися тих, хто бажає прийняти участь. Чекаємо від Вас пропозицій, побажань, тем виступів.

20-річний ювілей Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Філософський факультет

Кафедра релігієзнавства і теології

Міністерство культури і туризму України

Національний заповідник «Давній Галич»

Національна Академія наук України

Інститут філософії імені Григорія Сковороди

Відділення релігієзнавства

Українська асоціація релігієзнавців

за підтримки

Посольства України при Святому Престолі

Апостольської Нунціатури в Україні

іініціюють проведення VМіжнародної науково-практичної конференції «Україна – Ватикан: Проблеми державно-церковних взаємин у контексті об’єднаної Європи»

Враховуючи те, що на сьогоднішній день у багатьох країнах Європи і колишнього СРСР проходять процеси згортання демократії та дехристиянізації, а також розділяючи стурбованість християнських церков, зокрема Папи Римського цими процесами і його заклики до рехристиянізації Європи, ініціативна група в складі представників Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України, Української асоціації релігієзнавців, кафедри релігієзнавства і теології філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Національного заповідника «Давній Галич», вважає за необхідне розглянути державно-церковні відносини у контексті об’єднаної Європи з метою врахування Україною європейського досвіду крізь призму побудови (формування) власної моделі державно-церковних взаємин.

Продовжуючи реалізацію наукового проекту «Україна – Ватикан», запрошуємо взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Україна – Ватикан: проблеми державно-церковних взаємин у контексті об’єднаної Європи», яка відбудеться 26-28 травна 2011 року в м. Галичі на базі Національного заповідника «Давній Галич» (вул. І. Франка, 1, м. Галич, Івано-Франківська область).

На розгляд конференції виносяться проблемні питання:

  1. Релігійні процеси в об’єднаній Європі та місце України в них.
  2. Європейські моделі державно-церковних відносин. Конкордати як одна з форм регуляції взаємин між Церквою і Державою.
  3. Вплив глобалізації на державно-церковні відносини: український контекст.
  4. Ватикан і державно-церковні та церковно-етнічні процеси в Україні: історія, сучасний стан і перспектива.

Оргкомітет конференції

Тел.: 0(3431) 21-896, факс: 0(3431) 21-991, E–mail: semen_pob@rаmbler.ru

 

Щойно надійшла сумна вість – помер Сергій Борисович Кримський, який днями відсвяткув своє 80-річчя в колективі содумників, соратників, друзів-філософів.
Від нас пішла уособлена в Кримському ціла епоха велетнів Духу, Особистостей, Філософів Київського кола.

Всі, хто знав його, дивувалися широті його не тільки гуманітарних, зокрема філософських знань, але й вражаючою ерудицією в усіх наукових галузях.
Висока культура, людяність, особиста відповідальність за все, що відбувається в світі, країні, Інституті, особистій долі, непідробна увага до кожної людини, бажання допомогти, стимулювати до саморозвитку, підтримати у складних ситуаціях створили той авторитет, який дійсно мав Сергій Борисович – народний академік. Він виховав декілька поколінь філософів, залишаючись для всіх нас немеркнучим світлом-поводирем в пошуках істини.

В п’ятницю Інститут філософії прощатиметься з цією дивовижною Людиною.
Пам’янемо Сергія Борисовича, щоб наступний Його шлях був легким і радісним.

Колеги, в скорботі за Філософом життя і Філософом в житті.

Шановні колеги!

24 червня 2010 року (четвер) о 12 годині у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України відбудеться 2-й круглий стіл із філософії релігії  із серії запланованих заходів з метою актуалізації філософії релігії в сучасній Україні. Тема цього круглого столу: Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії. Запрошуємо Вас до виступів та обговорення.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ НАУКИ УКРАЇНИ(післяслово до кн.2 “Релігієзнавча наука років незалежності”, автор – проф.А.М.Колодний)

Релігієзнавство – порівняно молода і водночас одна з найдавніших галузей гуманітарного знання. Найдавніша тому, що знання про релігію ми знаходимо у творах авторів країн ще давнього світу. Молода тому, що її складові як науки почали конституюватися в систему знання лише в ХVІІІ-ХІХ століттях. Визначитися у своєму предметі релігієзнавству виявилося куди важче, ніж іншим гуманітарним наукам. Складність цього визначення зумовлена передусім гносеологічними чинниками. Річ в тому, що описати феномен релігії за допомогою звичних понять і категорій не можна. Особливістю релігії є те, що в ній відображаються не якісь зовнішні щодо людини природні і суспільні сили, а такий її особистісний стан, який можна назвати станом самовизначення у світі, здобуття людною самої себе. Саме завдяки релігії природні й суспільні об’єкти набувають ролі знаків людських символів і ціннісних орієнтирів, а людина одержує можливість відчути свою причетність до тих процесів, які відбуваються у Всесвіті, але не одержали якогось логічного обґрунтування, виступають як продукт дії якихось непізнаваних Вищих Сил, що існують реально. В релігії людина усвідомлює своє ставлення до світу насамперед через ставлення до свого роду межових основ власного буття і самовизначається в ньому на основі віднайдення в собі того надлюдського, що єднає її з трансцендентним. І тут правим був відомий історик А. Тойнбі, який розумів релігію як таке ставлення людини до життя, яке допомагає їй здолати його труднощі шляхом надання задовільних духовних відповідей на фундаментальні питання про таємницю Всесвіту і її роль і місце в ньому. (більше…)